DLA OSÓB PODANYCH PRZEZ KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW DO KONTAKTU

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB PODANYCH PRZEZ

KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW DO KONTAKTU

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.

W związku z powyższym przekazujemy poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Termena Spółka Komandytowa z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.- w przypadku, gdy na gruncie realizacji zawartej umowy dojdzie do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Termena Spółka Komandytowa z siedzibą: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Belgijska 7, wpisany do KRS 0001083127, NIP 9121943254, REGON 527518690(zwany dalej: Przedsiębiorstwem), adres e-mail termena@op.pl.

 2. W zakresie wniosków, pytań i żądań związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad i przepisów RODO oraz właściwych przepisów krajowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy oraz ułatwienia kontaktu pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe przetwarzane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na konieczności sprawnej realizacji przedmiotu umowy oraz ułatwienia kontaktu pomiędzy stronami umowy.

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, mający na celu ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Archiwizowanie dokumentacji, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przedsiębiorstwo przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe przez okresy wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

 1. Dane osobowe pozyskane i przetwarzane w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy oraz ułatwienia kontaktu pomiędzy stronami umowy przechowywane będą do czasu realizacji przedmiotu umowy lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 2. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, tj. przedawnienia roszczeń.

 3. Dane osobowe przetwarzane w celach archiwizacyjnych przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązków natury podatkowej i księgowej oraz przez okres, w którym mogą na gruncie obowiązującego prawa wystąpić roszczenia związane z przechowywanymi danymi osobowymi.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności:

 1. podmiotom prowadzącym działalność transportową, pocztową lub kurierską,

 2. instytucjom finansowym, w tym bankom w celu prowadzenia stosownych rozliczeń,

 3. upoważnionym organom i instytucjom publicznym w celu wywiązywania się z nałożonych na Przedsiębiorstwo obowiązków prawnych,

 4. podmiotom współpracującym, które w oparciu o zlecenie wspomagają Przedsiębiorstwo w prowadzonej działalności gospodarczej,

 5. zaufanym partnerom, z którymi współpracuje Przedsiębiorstwo.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Aktualnie dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przedsiębiorstwo może jednak w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazywać pozyskane w celu wykonania umów dane osobowe do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) lub do organizacji międzynarodowej. W każdym przypadku, gdy dane osobowe przekazywane będą przez Przedsiębiorstwo poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywaćsię to będzie wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla sprawnej realizacji przedmiotu umowy.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje podane w dokumentacji bezpośrednio przez kontrahenta lub klienta, którego pracownikiem lub współpracownikiem jest osoba, której dane dotyczą.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o otrzymane dane osobowe Przedsiębiorstwo nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Brak możliwości komentowania