DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.

W związku z powyższym przekazujemy poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów w przedsiębiorstwie e Termena Spółka Komandytowa  z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Termena Spółka Komandytowa z siedzibą: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Belgijska 7, wpisany do KRS 0001083127, NIP 9121943254, REGON 527518690 (zwany dalej: Przedsiębiorstwem), adres e-mail termena@op.pl.

 2. W zakresie wniosków, pytań i żądań związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad i przepisów RODO oraz właściwych przepisów krajowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne

Zawarcie i wykonywanie umów oraz świadczenie w ich ramach usług, w tym realizacja zamówień produktów oraz kontakt z klientami i kontrahentami

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, mający na celu ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Rozpatrywanie reklamacji i skarg

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie działań marketingowych w zakresie własnych produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu produktów i usług (marketing bezpośredni)

oraz w przypadku konieczności – zgodnie z obowiązującymi szczególnymi przepisami krajowymi – na podstawie zgody.

Marketing produktów i usług podmiotów trzecich

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Prowadzenie statystyk, ustalanie jakości obsługi i realizacji usług, badanie poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów i kontrahentów ze świadczonych przez nas produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu statystyk, ustalaniu jakości obsługi i realizacji usług, badaniu poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów i kontrahentów ze świadczonych produktów i usług

Archiwizowanie dokumentacji, a także wykonanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przedsiębiorstwo przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe przez okresy wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

 1. Dane osobowe pozyskane i przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umów oraz świadczeniem w ich ramach usług, w tym realizacją zamówień produktów przechowywane są przez okres, w którym mogą na gruncie prawa cywilnego lub podatkowego wystąpić roszczenia związane z daną umową.

 2. Dane osobowe pozyskane w celu marketingu przechowywane będą:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę – do czasu odwołania tej zgody,

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 1. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, tj. przedawnienia roszczeń.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celach archiwizacyjnych przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązków natury podatkowej i księgowej oraz przez okres, w którym mogą na gruncie obowiązującego prawa wystąpić roszczenia związane z przechowywanymi danymi osobowymi.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności:

 1. podmiotom prowadzącym działalność transportową, pocztową lub kurierską,

 2. instytucjom finansowym, w tym bankom w celu prowadzenia stosownych rozliczeń,

 3. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych płatności,

 4. upoważnionym organom i instytucjom publicznym w celu wywiązywania się z nałożonych na przedsiębiorstwo obowiązków prawnych,

 5. podmiotom współpracującym, które w oparciu o zlecenie wspomagają przedsiębiorstwo w prowadzonej działalności gospodarczej,

 6. zaufanym partnerom, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator danych może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazywać pozyskane w cel wykonania umów dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Google, Facebook, Microsoft itp.). Wskazane podmioty przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. IP/16/2016 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do tego porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych – a to zgodnie z art. 45 RODO.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia, a następnie realizacji i rozliczenia umowy w oparciu o którą prowadzona jest współpraca. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o otrzymane dane osobowe przedsiębiorstwo nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Brak możliwości komentowania