DLA CZŁONKÓW RODZINY PRACOWNIKÓW I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

CZŁONKÓW RODZINY PRACOWNIKÓW I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.

W związku z powyższym przekazujemy poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych członków rodziny pracowników oraz osób podanych przez nich do kontaktu w firmie Termena Spółka Komandytowa z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Termena Spółka Komandytowa z siedzibą: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Belgijska 7, wpisany do KRS 0001083127, NIP 912-194-32-54, REGON 527518690 (zwany dalej: Przedsiębiorstwem), adres e-mail termena@op.pl.

  2. W zakresie wniosków, pytań i żądań związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe członków rodziny pracowników oraz osób podanych do kontaktu z poszanowaniem zasad i przepisów RODO oraz właściwych przepisów krajowych.

Przetwarzanie danych osobowych członków rodziny pracowników oraz osób podanych do kontaktu odbywa się w następujących celach:

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne

Przekazane dane będą wykorzystywane w razie zaistnienia wypadku przy pracy do kontaktu.

Dane osobowe przetwarzane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

W przypadku podania przez pracownika danych osobowych członków rodziny innych niż dzieci w celach ubezpieczenia zdrowotnego.

Dane osobowe przetwarzane: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości wraz z jego numerem i serią, stopień pokrewieństwa, ewentualnie stopień niepełnosprawności.

art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. b w zw. z ustawą o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Przedsiębiorstwo przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe członków rodziny co do zasady przez okres świadczenia pracy przez pracownika lub do czasu odwołania tej zgody.

  2. Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, tj. przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, przepisów ubezpieczeniowych.

  3. Dane osobowe będą także przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym m.in. wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe członków rodziny pracowników mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności upoważnionym organom i instytucjom publicznym w celu wywiązywania się z nałożonych na administratora obowiązków prawnych w zakresie przekazywania danych osobowych.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Aktualnie dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji ciążących na administratorze danych – jako pracodawcy, szeregu obowiązków, których wykonanie byłoby niemożliwie, gdyby nie dysponował tymi danymi osobowymi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje podane m.in. we wnioskach i formularzach bezpośrednio przez pracownika lub osobę, której dane dotyczą.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o otrzymane dane osobowe przedsiębiorstwo nie będzie podejmować wobec członków rodziny zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Brak możliwości komentowania