Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest Termena Spółka Komandytowa z siedzibą: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Belgijska 7, NIP 9121943254, REGON 527518690, adres e-mail: termena@op.pl (zwana dalej: Administratorem danych lub Operatorem serwisu).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad i przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: RODO) oraz właściwych przepisów krajowych.

 3. W zakresie wniosków, pytań i żądań związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem o charakterze informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa oraz pozostałych dokumentów, prowadzonych przez Administratora danych zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

Cele przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne

Zawarcie i wykonywanie umów oraz świadczenie w ich ramach usług, w tym realizacja zamówień produktów oraz kontakt z klientami

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, mający na celu ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Rozpatrywanie reklamacji i skarg

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie działań marketingowych w zakresie własnych produktów i usług

art. 6 ust 1 lit. f RODO

tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na oferowaniu produktów i usług (marketing bezpośredni)

oraz w przypadku konieczności – zgodnie z obowiązującymi szczególnymi przepisami krajowymi – na podstawie zgody.

Marketing produktów i usług podmiotów trzecich

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Prowadzenie statystyk, ustalanie jakości obsługi i realizacji usług, badanie poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów oraz kontrahentów ze świadczonych usług.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu statystyk, ustalaniu jakości obsługi i realizacji usług, badaniu poziomu satysfakcji i zadowolenia klientów i kontrahentów ze świadczonych produktów i usług

Archiwizowanie dokumentacji, wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator danych przechowuje dokumenty przez okresy wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

 1. Dane osobowe pozyskane i przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umów oraz świadczeniem w ich ramach usług, przechowywane są przez okres, w którym mogą na gruncie prawa cywilnego lub podatkowego wystąpić roszczenia związane z daną umową.

 2. Dane osobowe pozyskane w celu marketingu przechowywane będą:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę – do czasu odwołania tej zgody,

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 1. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, tj. przedawnienia roszczeń.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celach archiwizacyjnych przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązków natury podatkowej i księgowej oraz przez okres, w którym mogą na gruncie obowiązującego prawa wystąpić roszczenia związane z przechowywanymi danymi osobowymi.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, a w szczególności:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 2. instytucjom finansowym, w tym bankom w celu prowadzenia stosownych rozliczeń,

 3. upoważnionym organom i instytucjom publicznym w celu wywiązywania się z nałożonych na Administratora danych obowiązków prawnych,

 4. podmiotom współpracującym, które w oparciu o zlecenie wspomagają Administratora danych w prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,

 5. zaufanym partnerom, z którymi współpracuje Administrator danych.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator danych może w ramach prowadzonej działalności statutowej oraz gospodarczej przekazywać pozyskane w cel wykonania umów dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Google, Facebook, Microsoft itp.). Wskazane podmioty przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. IP/16/2016 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do tego porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych – a to zgodnie z art. 45 RODO.

INFORMACJE O FORMULARZU KONTAKTOWYM

1. Serwis dysponuje formularzem kontaktowym, za pośrednictwem którego Administrator danych umożliwia użytkownikom serwisu internetowego kontakt i przesyłanie wiadomości.

2. Uzupełnienie formularza kontaktowego stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie ujawnionych w nim danych osobowych przez Operatora serwisu.

3. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wykonania umowy; gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu obsługi zgłoszenia i kontaktu.

4. Dane osobowe ujawnione na formularzu podawane są dobrowolnie, a osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę i zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia, a następnie realizacji i rozliczenia umowy w oparciu o którą prowadzona jest współpraca; do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do obsługi zgłoszeń, reklamacji i kontaktu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o otrzymane dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. .ciasteczka.) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, a w szczególności: zapewniają bezpieczeństwo, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, pozwalają tworzyć statystyki odwiedzin czy korzystać z funkcji społecznościowych.
 4. Ciasteczka używane na stronach internetowych Administratora danych nie będą co do zasady zbierać informacji identyfikujących danego użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez ciasteczka są anonimowe. Służą one jedynie do poprawienia wydajności naszych stron internetowych.
 5. Serwisy internetowe Administratora danych nie stosują także innych technologii, których stosowanie nie jest zabronione przez prawo.
 6. Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Pani/Pana urządzeniu.
 7. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies.
 8. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Brak możliwości komentowania