DLA KANDYDATÓW DO WSPÓŁPRACY NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW DO WSPÓŁPRACY NA PODSTAWIE
UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.

W związku z powyższym przekazujemy poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów do współpracy na podstawie umowy o współpracę, o świadczenie usług lub innych umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwie Termena Spółka Komandytowa z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Termena Spółka Komandytowa z siedzibą: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Belgijska 7, wpisany do KRS 0001083127, NIP 9121943254, REGON 527518690 (zwany dalej: Przedsiębiorstwem), adres e-mail termena@op.pl.

  2. W zakresie wniosków, pytań i żądań związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe kandydatów na współpracowników z poszanowaniem zasad i przepisów RODO oraz właściwych przepisów krajowych.

Przetwarzanie danych osobowych współpracowników odbywa się w następujących celach:

Cele przetwarzania danych osobowych
Podstawy prawne

Przeprowadzenie procesu rekrutacji celem zawarcia umowy o współpracę (umowę cywilnoprawną) – podjęcie niezbędnych działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej, ocena wykształcenia kandydata, wybór odpowiedniej osoby do nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem.

Dane osobowe przetwarzane: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, dodatkowe kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie danych osobowych w związku z załączeniem do dokumentacji na etapie rekrutacji zdjęć przez kandydata (np. w CV, liście motywacyjnym).

Dane osobowe przetwarzane: wizerunek.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, mający na celu ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Podanie dodatkowo innych danych osobowych, w celu realizacji interesów podmiotu, którego dane dotyczą.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (m.in. dotyczących stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności).
art. 9 ust. 2 lit. a RODO

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przedsiębiorstwo przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe kandydatów na współpracowników przez okresy wymagane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

  1. Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe kandydatów będą przetwarzane co do zasady nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu zebrania danych osobowych.

  2. Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu, tj. przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. kodeksu cywilnego.

  3. Dane osobowe kandydatów pozyskane i przechowywane będą również:

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę – do czasu odwołania tej zgody,

  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów na współpracowników, co do zasady nie są przekazywane podmiotom trzecim, jednakże w przypadku zaistnienia takiej konieczności dane mogą być przekazywane upoważnionym organom i instytucjom publicznym w celu wywiązywania się z nałożonych na administratora obowiązków prawnych w zakresie przekazywania danych osobowych.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnych lub krajowych przepisów o ochronie danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Aktualnie dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przedsiębiorstwo może jednak w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazywać pozyskane dane osobowe do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) lub do organizacji międzynarodowej. W każdym przypadku, gdy dane osobowe przekazywane będą przez Przedsiębiorstwo poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywać się to będzie wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i celem zawarcia umowy, a nadto do wypełnienia ciążących na administratorze szeregu obowiązków prawnych, których wykonanie byłoby niemożliwe, gdyby nie dysponował tymi danymi osobowymi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W określonych przypadkach – przy zatrudnieniu na dane stanowisko – podanie dodatkowych danych może być niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o otrzymane dane osobowe Przedsiębiorstwo nie będzie podejmować wobec kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Brak możliwości komentowania